คนทำงานกับแรงบันดาลใจที่ได้จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 1

คนทำงานกับแรงบันดาลใจที่ได้จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 1
12/10/17   |   13.5k   |  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรม และทศพิศราชธรรม พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานัปการ นอกจากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชาวไทยมาตลอด อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านพระราชทานผ่านพระจริยวัตรที่เรียบง่าย คือ การเป็นต้นแบบการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รวมไปถึงทรงเป็นต้นแบบในการทำงานอีกด้วย วันนี้แม้พระองค์จะสถิต ณ สรวงสวรรค์แล้ว  แต่ประชาชนคนไทยจะยังคงระลึกถึงน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุข หลายคนยังคงทำความดีเท่าที่ตนเองพอจะมีกำลังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และอีกหลายคนยึดหลักคำสอนและมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นที่รักของคนไทย JobThai จึงได้ชวนคนทำงานจากหลากหลายอาชีพมาพูดคุยว่าพวกเขาน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างไรบ้าง

 

พยายามน้อมนำหลักการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตัวเอง

และใช้สอนลูก ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินของใช้ หรือเรื่องการใช้เงิน

คือ นำคำสอนของท่านมาทำให้เป็นชีวิตประจำวัน พยายามทำตามที่ท่านสอนให้ได้ 

เราและลูก ๆ ขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งที่จะปฏิบัติตามคำสอนของท่าน เท่านั้นก็พอแล้วค่ะ
 

อภัสนันท์ สุขพร้อมผล

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
 

______________

 

มีท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องของการปกครองคน

คือ ท่านเป็นกษัตริย์ที่ปกครองคนด้วยคุณธรรม นอกจากนี้ท่านก็เป็นตัวอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี

ก็พยายามดำเนินรอยตามคำสอนหรือสิ่งที่ท่านทำในสองเรื่องนี้
 

ฐานิตดา เชื้อบุญจันทร์

พนักงานบริษัทเอกชน
 

______________

 

ปกติติดตามฟังพระบรมราโชวาทของท่านที่ออกทางโทรทัศน์อยู่แล้ว

พยายามนำคำสอนเหล่านั้นมาปรับใช้กับการทำงาน

อย่างตัวผมเองเป็นทนายความ

ก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยไม่ได้คิดถึงค่าตอบแทน

คนเดือดร้อนมาเขามีให้เท่าไหนก็เท่านั้น ไม่มีเราก็ยินดีช่วย พยายามเสียสละและทำความดีเพื่อส่วนรวม
 

เทวินทร์ แผ่นทอง

ทนายความ
 

______________

 

สำหรับตัวเอง

น้อมนำแนวคิดในเรื่องของความสามัคคีมาใช้ในการทำงาน

เพราะถ้าทุกคนในทีมที่ทำงานมีความสามัคคีกัน เราก็จะสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 

อ้อมเดือน วงษ์คำ

พนักงานบริการลูกค้า


______________

 

โดยส่วนตัวเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว

ก็เลยน้อมนำหลักการแบ่งพื้นที่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่

มาปรับใช้กับพื้นที่ที่เราทำการเกษตรอยู่

แล้วก็นำแนวคิดเรื่องความพอเพียงมาปรับใช้ร่วมด้วย
 

วีระชัย ว่องกิตติกูล

เกษตรกร
 

______________

 

มีท่านเป็นแบบอย่างในการทำงาน

คือ มีความเพียร พยายาม ในหน้าที่ของตัวเอง

แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำเพื่อส่วนรวมเท่าที่ทำได้ อย่างการเป็นจิตอาสา
 

กิติมา เวชสมุทรวารี

พยาบาล


_______________

 

แนวคิดที่น้อมนำไปใช้ก็คงเป็นเรื่องของความสามัคคี

การที่เราปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่เอาเปรียบกัน
 

สมพร จันหอม

นักบัญชี
 

______________

 

ผมเกิดไม่ทันเห็นท่านทรงงานในพื้นที่จริง ๆ แต่ก็ได้เห็นจากที่สื่อต่าง ๆ นำเสนอมา

ก็คิดว่าท่านทรงงานหนักมาก ท่านทรงงานไม่หยุดเลย

แล้วเราเวลามีปัญหาจะมาท้อแท้ใจง่าย ๆ ได้ยังไง

ก็มีท่านเป็นแบบอย่างในการทำงานและความไม่ย่อท้อในการทำงาน
 

แสงบุญ วิไลวัฒนากร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 

______________

 

คนส่วนใหญ่ก็คงมีท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง ผมก็เช่นกัน

พยายามกิน อยู่อย่างประหยัด และเสียสละความสุขของตัวเอง

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่าที่ทำได้หรือมีโอกาส
 

ชลชัย แหล๊ะหล๊ะ

พนักงานบริษัทเอกชน


______________

 

เชื่อว่าหลายคนก็มีความตั้งใจที่จะดำเนินรอยตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ต่างจากคนไทยอีกนับล้านที่คงจะมีความตั้งใจแบบนี้เช่นกัน แต่สำหรับคนที่วันนี้มีความตั้งใจที่อยากจะลงมือทำ JobThai ขอชวนทุกคนมาเริ่มต้นสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะ  

ติดตามแรงบันดาลใจอื่น ๆ ที่คนทำงานได้จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ที่

tags : บทความเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9, แรงบันดาลใจ, กษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม