กษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้อาชีพ: วิศวกรสำรวจ

กษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้อาชีพ: วิศวกรสำรวจ
03/10/17   |   13.7k   |  

“นายช่าง ถึงไม่มีถนน ก็ต้องเดินไป 2 กิโลเมตร 3 กิโลเมตรก็จะไป”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ตรัสกับนายปราโมทย์ ไม้กลัด นายช่างที่ถวายงาน

       

ภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 ประทับยืนอยู่บนพื้นที่ห่างไกล ท่ามกลางพสกนิกรและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ คือภาพที่ชาวไทยคุ้นตากันเป็นอย่างดีจากสื่อต่างๆ บางครั้งเป็นภาพที่พระองค์มีเหงื่อโทรมพระวรกาย บางครั้งเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้ในยามค่ำคืน หรือแม้กระทั่งในยามที่สายฝนโปรยปราย ภาพเหล่านี้สะท้อนความมุ่งมั่นของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาพื้นที่ทุรกันดารให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดี และพึ่งพาตนเองได้

 

 

พระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงนำมาใช้ในการประกอบพระราชกรณีกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ห่างไกลนั้นมีหลากหลายด้าน แต่พระอัจฉริยภาพด้านหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของงานด้านนี้ คือ พระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมสำรวจซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการ การควบคุม การใช้และการผลิตแผนที่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เพราะพระราชกรณียกิจสำคัญนอกเหนือจากการเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของพสกนิกรแล้ว ยังมีพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบที่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านั้นด้วย

 

ในการทรงงานพระองค์มีอุปกรณ์คู่พระวรกายคือแผนที่ ดังภาพที่คนไทยทุกคนเห็นจนชินตา แผนที่แผ่นนั้นผ่านการตัดและต่อขึ้นใหม่ด้วยกาวให้มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังออกแบบวิธีการพับที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้สะดวกต่อการพกพา เมื่อเสด็จลงไปในพื้นที่จะทรงสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และราษฏรในท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ไปพร้อมๆ กัน หากมีข้อมูลใหม่ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็จะทรงบันทึกไว้อย่างละเอียด หรือหากมีความผิดพลาดก็จะทรงตรวจสอบเพื่อแก้ไขไปในคราวเดียวกัน จากการทรงงานเช่นนี้ทำให้บ่อยครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จะทรงพระราชทานข้อมูลที่ถูกต้องแก่กรมแผนที่ทหารเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง

 

 

นอกจากนี้ยังทรงใช้แผนที่ค้นหาว่าในแต่ละพื้นที่มีแหล่งน้ำ หรือเส้นทางน้ำอยู่ที่ใดบ้าง เพื่อเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเขื่อน สร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ หรือแก้มลิง หากทอดพระเนตรพื้นที่ที่เหมาะสมก็จะทรงวาดเส้นทางและระบายสีในแผนที่ตรงจุดที่น่าจะทำเขื่อนได้ และทรงมีเข็มทิศซึ่งอยู่ด้านหลังนาฬิกาข้อพระกร และเครื่องวัดระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล (Barometer) ไว้สำหรับตรวจสอบระดับความสูงของพื้นที่ซึ่งเป็นตัวกำหนดการไหลของน้ำติดไว้ในรถที่เสด็จอยู่เสมอด้วย เพราะพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการจัดการน้ำ เป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยประจักษ์ว่าน้ำนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และปัญหาขาดแคลนน้ำนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และไม่เพียงแต่พระราชดำริแนวทางในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น ในการเลือกพื้นที่ทำตามแนวพระราชดำริแต่ละประเภท ก็จะทรงคำนึงถึงความเหมาะสมตามภูมิประเทศและผลกระทบที่ชาวบ้านจะได้รับจากการก่อสร้าง จึงทรงหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ตั้งบ้านเรือนของราษฏรเป็นหลักอีกด้วย

 

นอกจากจะทรงให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้ว ยังทรงมีความเป็นห่วงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เช่น การทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาในบริเวณภาคเหนือซึ่งนิยมปลูกฝิ่น ทำให้พื้นที่ป่าถูกทำลายขยายวงกว้างต่อไปเรื่อยๆ จึงทรงพระราชทานพืชปลูกทดแทนฝิ่น จัดหาน้ำและพื้นที่การทำการเกษตรให้แก่ชาวเขา การแก้ปัญหาในครั้งนี้เป็นที่เล่าขานกันต่อมา ถึงพระปรีชาสามารถที่ในการแก้ปัญหาทั้งยาเสพติดและปัญหาป่าไม้ไปในคราวเดียว โดยที่ไม่มีผู้ใดที่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อ นับเป็นปรีชาสามารถที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้การยกย่อง

 

 

พระอัจฉริยภาพทั้งหมดนี้ของรัชกาลที่ 9 มิได้เกิดเพราะพระองค์คือกษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการ แต่เกิดจากการที่ทรงศึกษา สอบถามจากผู้รู้ และทรงอ่านหนังสือจำนวนมาก ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเคยพระราชทานสัมภาษณ์ไว้ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า

 

“...ตอนแรก ๆ ก็รับสั่งเล่าให้ฟังว่าวิธีการศึกษาของท่านคือ ศึกษาจากนายช่าง หรือเจ้าหน้าที่ชลประทานที่เขาตามเสด็จหรือที่ได้ทรงพบคนที่ทรงรู้จักว่าถ้าอย่างนี้เป็นอย่างไร การทำเขื่อนทำอย่างไร ทางเทคนิคต่าง ๆ ท่านก็เรียนจากเขา แต่ว่าอาศัยที่ได้ทอดพระเนตรเห็นงานการต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศมามาก บางครั้งท่านทรงเกิดความคิดขึ้นมาก็บอกให้เขาฟัง ถ้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเขาเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมเห็นด้วยก็ทำไป  แต่ถ้าเขามีข้อคัดค้านหรือที่ท่านทราบมายังไม่ถูกต้อง เขาก็จะกราบบังคมทูลขึ้นมาโดยที่ท่านถือว่าไม่ต้องมาเกรงใจว่าเป็นพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ต้องทำตาม จะผิดจะถูกก็ต้องทำตาม ท่านก็ไม่ถืออย่างนั้น ถ้านายช่างเขามีเรื่องทางเทคนิคที่ท่านสั่งมายังไม่ถูกต้อง ที่ถูกควรจะเป็นอย่างไร ท่านก็รับฟังเสมอและค่อย ๆ ฟังมาเรื่อยจนค่อนข้างจะมีความชำนาญ...”

 

การเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเยี่ยมเยียนราษฏรและสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรโดยไม่กลัวความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ทำให้ทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จไปสมบูรณ์ขึ้น ทั้งยังเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างการเรียนรู้ให้แก่ราษฏรได้นำไปใช้ประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน กระจายอยู่ทุกแห่งหนที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้เสด็จไป สร้างประโยชน์สุขให้ราษฏรอย่างหาที่สุดมิได้

 

บทความเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานในสายอาชีพต่างๆ 

 

บทความเทิดพระเกียรติ เที่ยวตามรอยที่พ่อสร้าง 

ที่มา
armmyto.blogspot.com  prachachat.net  sukphor.com

tags : บทความเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9, แรงบันดาลใจ, กษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ, วิศวกร, วิศวกรสำรวจติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม