กษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้อาชีพ: นักสังคมสงเคราะห์ (2)

กษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้อาชีพ: นักสังคมสงเคราะห์ (2)
03/10/17   |   20.2k   |  

ตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเข้าพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พร้อมกับพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  พระองค์ก็ทรงงานหนักมาตลอดเวลากว่า 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ ที่พระองค์ทรงดำริขึ้น จนใครๆ ต่างก็ยกย่องพระองค์เป็น “กษัตริย์นักพัฒนา”

 

“เศรษฐกิจพอเพียง” พระราชดำริที่สามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนทั้งประเทศ

คงไม่มีคนไทยคนไหนไม่เคยได้ยินคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน แต่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ได้ยินกันมานาน แต่ก็ยังคงมีคนไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงอยู่ดี

 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระองค์ทรงสอนและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ดูมาตลอด หมายถึงการที่คนเราต้องรู้จักความพอดี ประหยัดได้ แต่ไม่ใช่การกระเบียดกระเสียร จนเป็นทุกข์ หากคือการใช้ในแบบที่พอดีกับตัวเอง มีเหลือเก็บและไม่เดือดร้อนคนอื่นๆ เป็นปรัชญาที่ไม่ว่าจะเป็นใคร ทำงานอะไร อยู่ที่ไหน ก็สามารถน้อมนำแนวพระราชดำรินี้มาปฏิบัติได้ทั้งสิ้น

 

 

น้ำพระราชหฤทัย ที่ส่งไปไกลถึงต่างแดน

ความมุ่งมั่นของพระองค์ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้ดีขึ้นนั้น ไม่ได้ช่วยแค่ประชาชนชาวไทยเท่านั้น หากแต่ยังสามารถช่วยเหลือประชาชนประเทศอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น โครงการฝนหลวงที่รัฐบาลของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนน้อมนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของเขา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอันเนื่องมาจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

 

รวมไปถึงกรณีที่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซี ที่ 3 แห่งประเทศเลโซโทได้ทรงขอพระบรมราชานุญาตนำเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานไปใช้ที่ประเทศของพระองค์ ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนกันกับประเทศไทย เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก็ได้ทรงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรตัวอย่างที่นั่น และส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยดูแลและให้ความรู้อีกด้วย

 

กษัตริย์นักสังคมสงเคราะห์ ที่ทั่วโลกยอมรับ

นอกจากประเทศต่างๆ จะน้อมนำเอาพระราชดำริของพระองค์ไปใช้กับประเทศของตัวเองแล้ว คำกล่าวสดุดี และรางวัลมากมายต่างๆ ที่พระองค์ทรงได้รับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า พระปรีชาสามารถและพระเมตตาของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

 

แต่หากจะมีรางวัลหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับของนานาประเทศ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคน ก็คงจะเป็นรางวัล “ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award)” จาก สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ซึ่งเป็นรางวัลที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นรางวัลที่มีเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

โดยขณะทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนั้น ในคำกล่าวสดุดีของนาย โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในช่วงเวลานั้น มีการกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ พระเมตตาและความใส่พระราชหฤทัยที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นที่มองเห็นและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ หากแต่สิ่งที่พระองค์ทรงทำมาทั้งหมดนั้น นานาประเทศก็เห็นเช่นกัน

 

นอกจากรางวัลต่างๆ ที่พระองค์ทรงได้รับแล้ว เหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักและเคารพของนานาประเทศก็คือ การที่องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมพิเศษขึ้นเพื่อถวายสดุดี และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ โดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกต่างๆ กล่าวสดุดีและพูดถึงพระกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในทุกด้าน ที่มีต่อประชาชนชาวไทย และที่เผื่อแผ่ไปยังนานาประเทศทั่วโลก

 

 

ถ้าความหมายสังคมสงเคราะห์ คือการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคน และสังคมให้ดีขึ้น ก็คงจะไม่ถือว่ามากเกินไป หากจะบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักสังคมสงเคราะห์และนักพัฒนา ที่คงจะหาผู้ใดมาเทียบเทียมได้ยาก เพราะกว่า 4,000 โครงการในพระราชดำริของพระองค์ ไม่มีโครงการใดเลยที่ไม่ได้เกิดจากพระราชประสงค์ของพระองค์ในการที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับพสกนิกรของพระองค์  

 

บทความเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานในสายอาชีพต่างๆ 

 

บทความเทิดพระเกียรติ เที่ยวตามรอยที่พ่อสร้าง 

 

ที่มา

thaimonarch.org  web.ku.ac.th  prd.go.th  chaipat.or.th   royalprojectthailand.com

tags : บทความเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9, แรงบันดาลใจ, กษัตริย์ผู้เป็นแรงบันดาลใจ, นักสังคมสงเคราะห์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม