การบริหารทรัพยากรบุคคลในแบบฉบับของแม็คโคร

03/10/16   |   37.4k   |  

การดูแลพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญของทุกองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพราะมองว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จได้  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคคลากรซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือที่แม็คโครเรียกว่า “People Department” ที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่กำหนดรายละเอียดของงานหรือส่งต่อนโยบายให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ ด้วย  

JobThai ได้รับเกียรติจากคุณสุดารัตน์ ชมอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มาบอกเล่าหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลในแบบฉบับของแม็คโครให้เราฟัง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ก็สามารถนำเอาแนวคิดไปปรับใช้ได้ 

 

VICTORY เป็น DNA ของการทำงานในแม็คโคร

"VICTORY  7 ค่านิยมสมเป็นคนแม็คโคร” คือสิ่งที่แม็คโครอยากให้พนักงานทุกคนยึดเอาเป็น DNA ในการทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. Visionary มีวิสัยทัศน์ 2. Integrity ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความสัตย์และดำเนินการอย่างมีจริยธรรม 3. Challenge เปิดรับสิ่งใหม่มีเป้าหมายที่ท้าทายตัวเองตลอดเวลา 4. Teamwork รู้จักทำงานเป็นทีม 5. Ownership รักและรับผิดชอบงานของตัวเอง 6. Result oriented มีเป้าหมายและทำได้สำเร็จและ 7. Yes we can เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ ถ้าลงมือทำ 

การที่แม็คโครมีค่านิยมขององค์กรที่ชัดเจนนี่เองที่ทำให้ทุกคนมีแนวทางในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพนักงานยึดเอา VICTORY เป็นหลักในการทำงาน ก็จะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานได้

 


ให้ความสำคัญและดูแลพนักงานทุกคนอย่างดีที่สุด 

“รับรู้และเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่นและเอาใจเขามาใส่ใจเรา” คือประโยคที่คุณสุดารัตน์ ยึดถือและปฏิบัติมาตลอดไม่ว่าจะกับพนักงานในระดับใดหรือเจเนอเรชั่นใดก็ตาม  โดยหลักสำคัญคือพนักงานทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างให้เกียรติ ได้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีความท้าทายใหม่ๆ เสมอ และต้องมีอนาคตที่เติบโตไปพร้อมๆ กับแม็คโคร 

ตัวอย่างที่แสดงถึงความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเมื่อแม็คโครทำการเปิดสาขาใหม่จะมีการปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ  Workshop และ Team Building เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำความรู้จักและสร้างความกลมเกลียว โดยจะมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารในส่วนงานต่างๆ มาร่วมทำกิจกรรมกับพนักงานไปพร้อมๆ กันด้วย 
 

ทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร 

แม็คโครเห็นว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญในทุกๆ ปี จึงมีการจัดการประชุมผู้บริหารของแม็คโครกว่า 200 คน จากทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และให้แต่ละหน่วยงานได้ออกมานำเสนอแผนงานของตัวเองให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อนำไปสื่อสารให้กับคนในทีมต่อไป การที่ได้ระดมความคิดจากคนหลายคนที่ทำงานอยู่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ย่อมทำให้ได้รับรู้ข้อมูลได้จริงว่าลูกค้าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการหรือมีปัญหาที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  


พัฒนาศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอ

หลังจากธุรกิจมีการขยายตัวอย่างมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาทำให้แม็คโครมีความคิดที่จะสร้าง “คนแม็คโคร” จึงได้สร้างหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคลากรขึ้น เช่น S M L Program (Staff / Manager / Leader Program ) หลักสูตรเพื่อพัฒนาการทำงานของพนักงานในแต่ละกลุ่มและ Young Talent Program โครงการที่เปิดโอกาสให้คนทำงานรุ่นใหม่ได้ทำงานในส่วนต่างๆ มากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

สำหรับพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ในสาขาจะได้รับหนังสือคู่มือ “เพื่อนคู่คิดมิตรในสโตร์” จากแม็คโครเป็นคู่มือศึกษาเรื่องการทำงานและเรื่องสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับองค์กร แต่หากเป็นระดับผู้จัดการหรือผู้บริหารก็จะมีการเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานสองกลุ่มนี้เข้าไป รวมทั้งมีการส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารต่างๆ ด้วย 

 


ไม่ใช่แค่เพียงระดับบริหารเท่านั้น แต่แม็คโครก็ยังให้ความสำคัญกับพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไปที่ทำงานอยู่ตามสาขาต่างๆ ด้วยเช่นกัน เพราะพนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ทำงานใกล้กับลูกค้ามากที่สุด แม็คโครมองว่าลูกค้าคือคนสำคัญที่สุดคนที่ทำงานกับลูกค้าก็ต้องสำคัญที่สุดเช่นกัน 


สำหรับแม็คโคร ตัวชี้วัดความสำเร็จของ People Department มีเพียงแค่ 4 ข้อ คือ

1. พนักงานต้องเต็มตามโครงสร้างของบริษัท
2. พนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่ถูกต้องและตรงตามเวลา 
3. พนักงานทุกคนได้รับการปฐมนิเทศและการอบรม 
4. ทำให้พนักงานรู้สึกว่าแม็คโครเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง

ซึ่งหาก People Department ทำตามภารกิจเหล่านี้ได้ ก็จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข และอยู่กับองค์กรได้นาน 

บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) ยังคงพัฒนาธุรกิจต่อไปข้างหน้า โดยมีแผนก People Department คอยช่วยสนับสนุนพนักงานทั่วประเทศอยู่เสมอ และด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนี้เอง บริษัทฯจึงต้องการผู้ที่มีความสามารถและสนใจมาร่วมงานอีกหลายตำแหน่ง เช่น เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าแผนกต่างๆ  

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำงานกับครอบครัวแม็คโคร ดูตำแหน่งต่างๆ ได้ ที่นี่ 

 


 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : makro, hr, human resource, บริหารทรัพยากรมนุษย์, แรงบันดาลใจ, การทำงาน, วิธีทำงาน, สยามแม็คโครติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม