งานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 1 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,250 - 21,180 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงานก.พ. ภายในวันสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ลักษณะงาน
1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อสรุปข้อมูลด้านนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ส่งเสริม และกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือการดำเนินงานอื่นๆ
2. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย กฎระเบียบ  และมาตรการความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศที่รับผิดชอบ เพื่อประมวลผลกระทบของการกำหนด/ปรับปรุงมาตรการกักกัน หรือกีดกันสินค้าเกษตรและอาหารของตลาดหรือประเทศคู่ค้า ประกอบการเสนอความเห็น/แนวทางปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ส่งเสริมและกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือการดำเนินงานอื่นๆ ให้ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไป
3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทำท่าทีการประชุมและการจัดทำความตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ตลอดจนการพัฒนางานวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
4. ร่วมดำเนินการจัดประชุม เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการ WTO SPS และมาตรการด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศคู่ค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้มาตรการ SPS ของประเทศคู่ค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม