งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง
2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสําเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2. รับ - ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
3. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
4. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบํารุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานธุรการทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง
2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ญาปนสถาน และสถานที่อื่นๆ ที่กําหนด
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ - ส่ง เอกสารและพัสดุ
3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
4. ดูแลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานประสานงานทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานบริการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง
2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ลักษณะงาน

1. พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2. พิมพ์เอกสารและบรรณสารด้วยระบบออฟเซท
3. พิมพ์ดุนตราและตัวนูนต่างๆ
4. ผสมสีและพิมพ์สอดสี
5. รายงานและเสนอแนะทางแก้ไขเมื่อมีปัญหา หรือข้อขัดข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. พนักงานโรงพิมพ์ กลุ่มงานบริการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง
2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ลักษณะงาน

1. เรียงพิมพ์ ทำแบบ แก้ตัวอักษร ลงแท่น และแจกตัวอักษร รวมทั้งพิสูจน์อักษรตรวจทานและแก้ไข
2. พิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งผสมสีและพิมพ์สอดสี
3. พับหนังสือ เข้าเล่ม ทำปก และผนึกผ้า
4. วางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลงานทางด้านพิมพ์
5. รายงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไข เมื่อมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่เว็บไซต์ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม http://odl.mod.go.th/home.aspx หัวข้อประชาสัมพันธ์ /การสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการของสํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, งานธุรการทั่วไป, งานประสานงานทั่วไป, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม