งานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมโลหการ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมระบบควบคุม หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ลักษณะงาน
1. กำกับดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
2. ร่วมดำเนินการตรวจสอบ และประเมินความปลอดภัยทุกระยะของการดำเนินการของเครื่องปฏิกรณ์ตั้งแต่การก่อสร้าง ก่อนเริ่มดำเนินการ การเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู และหลังการเริ่มดำเนินการตลอดจนการรื้อถอนเลิกดำเนินการ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัย
3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ เพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. ร่วมตรวจสอบ แก้ไขและซ่อมบำรุงเครื่องปฏิกรณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและมาตรฐานสากล

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรรมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ลักษณะงาน

1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, งานวิศวกรรม, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม