งานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการและงานเลขานุการเบื้องต้นต่างๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล งานสัญญา งานระเบียบแบบแผน จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานร่างและโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ งานติดต่อประสาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นิติกร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงาน

1. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายระหว่างประเทศ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ
3. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
4. สนับสนุนการดำเนินการในการศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน วินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกรองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครรับการเลือกสรรทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/content/พนักงานราชการ2567 หรือ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ "การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปประจำปี 2567 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนิติกร"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กระทรวงการต่างประเทศ, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานกฎหมายติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม