งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เภสัชกร

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 20,540 - 22,750 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

ลักษณะงาน
1. บริหารจัดการทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. วิเคราะห์และติดตามประเมินผล เพื่อประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมสําหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กําหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้นเพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุข
4. จัดทํา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุข ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้า และคู่มือสําหรับการบริหารจัดการคลัง เวชภัณฑ์ วัคซีน สําหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเภสัชกรเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
3. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานพยาบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. ผู้ช่วยพยาบาล

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ลักษณะงาน

1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ปวย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทําหัตถการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการทางการพยาบาลตามที่มาตรฐานกําหนด เก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
2. ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่กําหนด หรือช่วยเหลือพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะรุนแรงและเป็นอันตราย ภายใต้การกํากับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท วัดสัญญาณชีพ การอุ้มยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอี้หรือรถเข็น ชําระล้างทําความสะอาดร่างกายผู้ป่วย การจัดเตรียมและให้อาหารผู้ป่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย รวมถึงการสังเกตอาการ ช่วยเหลือให้ได้รับอาหารที่มีคุณค่า และให้ยาทางปากตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทําความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เป็นต้น ศึกษาสาเหตุอาการผู้ป่วยโดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
3. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผู้ป่วย เพื่อค้นหาสาเหตุโดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานผู้ช่วยทางการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมควบคุมโรค, เภสัชกร, พยาบาล, ผู้ช่วยทางการแพทย์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม