JobThai ร่วมกับ TPQI ประกาศเจตนารมณ์ "การเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและการพัฒนากําลังคนของประเทศ"

16/09/22   |   1.1k   |  

พี่เดือน แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ Chief Operating Officer & Co-founder ของ JobThai เป็นตัวแทนลงนามแสดงความร่วมมือ “การเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย” ภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพเทพมหานคร

 

งานดังกล่าวจัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 52 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานด้านการทำงาน ทักษะ และสมรรถนะด้านแรงงานของประเทศไทย ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยทุกคนมีทักษะสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการการพัฒนาประเทศ

 

 

ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้พัฒนา E-Workforce Ecosystem Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านตลาดแรงงานอยู่บนโครงสร้างเดียวกัน โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว ประกอบไปด้วยระบบย่อยทั้งหมด ดังนี้

 

 • ระบบ E-portfolio เป็นการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลอย่างเป็นระบบ อาทิ ข้อมูลประวัติการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ทำงาน ทักษะที่บุคคลมีไว้ในที่เดียว
   
 • ระบบ Education and Career Guidance Check เป็นการประเมินทักษะ ความรู้ของตนเองว่าต้องพัฒนาอะไรบ้าง
   
 • ระบบ E-Coupon เป็นระบบสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการชำระเงิน ตรวจสอบ ติดตามผลได้ โดยจะอบรมผ่าน Accredited Training Programs ที่ได้รับการรับรอง
   
 • ระบบ Digital Credit Bank หรือ Competency Credit Bank เป็นระบบการสะสมประสบการณ์เพื่อเชื่อมโยงภาคการศึกษา
   
 • ระบบ Job Matching ระหว่างคนหางานและผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม ผู้ประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพ มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการ

 

 

จะเห็นได้ว่า E-Workforce Ecosystem Platform เป็นระบบที่ช่วยในการสร้างโปรไฟล์ เพื่อรองรับการเพิ่มทักษะ การมีงานทำ การศึกษาต่อได้ และยังเป็นกลไกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) อย่างเป็นรูปธรรม

 

สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้งาน แพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem เพื่อค้นหาข้อมูลด้านกำลังแรงงานของประเทศ และพัฒนาทักษะในการทำงานหรือประกอบอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถเข้าไปได้ที่ https://ewe.go.th

 

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : jobthai, what's new, tpqi, แรงงาน, คนทำงาน, e-workforce ecosystem platform, ewe, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม