สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา

26/06/22   |   5.4k   |  

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทํารายงานสรุปความเห็น จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทํารายงานสรุปความเห็น จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สนับสนุนการดําเนินการ และการพัฒนางานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติความขัดแย้งได้ ตามวัตถุประสงค์และสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อประชาชน
3. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการในด้านความตกลง และกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศทั้งทางแพ่งและอาญาตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้สนับสนุนให้การดําเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิ การตรวจพิจารณา ร่างกฎหมายสนธิสัญญา กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่มีลักษณะเฉพาะด้านของสํานักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ 

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงสถานะทางการเงินและเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 

2. รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

3. จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่สํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

4. ศึกษา วิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม และจัดทําเป็นรายงานสรุปผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี,การเงิน/ธนาคาร,วิจัย/วิเคราะห์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ

2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ อาทิ การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้การดําเนินการของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด  

3. รวบรวมและจัดทํารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับพัสดุ คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และทรัพย์สินอื่นในความรับผิดชอบของสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและวางแผนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. บํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุในความรับผิดชอบ เพื่อให้วัสดุมีสภาพที่พร้อมใช้งาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป,บัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานศาลยุติธรรม, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน/ธนาคาร, วิจัย/วิเคราะห์, จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม