สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 72 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 72 อัตรา
27/04/22   |   5.7k   |  

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

จำนวน: 37 อัตรา

เงินเดือน: 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน
1.ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริงรวมทั้งศึกษาชุมชน         และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้น เพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคลครอบครัว กลุ่ม และชุมชน

2.ให้บริการการปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ บําบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

3.รวบรวม ประมวล สรุป จัดลําดับความสําคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม เป้าหมาย

4. สํารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทํารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการสถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทําฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทําหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

5.รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทําเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์

6.จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2.นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

จำนวน: 14 อัตรา

เงินเดือน: 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1.สํารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานและการจัดทําระบบ มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2.รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเบื้องต้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังทางสังคม เพื่อประกอบการจัดทํารายงานสถานการณ์ทางสังคม และการวางแผนการป้องกันแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานตามที่กําหนด

4.รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเบื้องต้น เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทํารายงานเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดหาระดมทุนและจัดสรรเงินกองทุนในความรับผิดชอบ

6.ติดตาม รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

______________________________________________

 

3.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

จำนวน: 12 อัตรา

เงินเดือน: 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1.สำรวจ รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ทางสังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงติดตามและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมของหน่วยงานนําเสนอผู้บังคับบัญชา

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่กําหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดําเนินงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานประสานงานทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน: 9 อัตรา

เงินเดือน: 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอินทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงาน

1.จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

2.รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน

3.ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน

4.ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี/การเงินเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

_____________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ของกลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.hrm.m-society.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" หรือ https://m-society.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 300,000 members
Join Group
 

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, job update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข, ประสานงานทั่วไป, บัญชี/การเงินติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม