งานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

งานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา
19/12/23   |   4.8k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือทางการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต                 

ลักษณะงาน

1. จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นหลักฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ  
2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
3. จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร,งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการพัสดุ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
3. จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน: 7 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. บริหาร จัดการแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ส่งผลให้นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการหรือภารกิจบรรลุเป้าหมาย
2. ประสานงาน ติดตามเร่งรัด ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการตามแผนงาน และโครงการ
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น  

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นิติกร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเก็บรวมรวม ข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาและสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย   
2. ตรวจสอบและสนับสนุนกระบวนการร่างประกาศ ข้อกําหนด คําสั่ง กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง จัดเตรียมและค้นคว้ากฎหมาย อนุบัญญัติ คําสั่ง และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดทําความเห็นทางวิชาการ การตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 26 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com ในหัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป” ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation ในหัวข้อ “ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” (e-accreditation)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชี, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน, งานกฎหมายติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม