งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

04/09/23   |   5.5k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท)

จำนวน: 5 อัตรา

เงินเดือน: 17,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานรายแห่งและรายสาขาอุตสาหกรรม และจัดทํารายงานการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ
2. ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอแนะ สรุปผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และใช้ประกอบการบริหาร และปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่รัฐถือหุ้นตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกํากับดูแลให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาตรี)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานรายแห่งและรายสาขาอุตสาหกรรม และจัดทํารายงานการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ
2. ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอแนะ สรุปผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และใช้ประกอบการบริหาร และปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่รัฐถือหุ้นตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกํากับดูแลให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. พนักงานขับรถยนต์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 9,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก โดยใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ ที่ออกให้ดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร (วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566)
3. มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)

ลักษณะงาน

ขับรถยนต์ส่วนกลาง บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานขับรถเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2222, 2104, 2105 และ 2106 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร), งานขับรถติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม