งานราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา

03/11/23   |   1.9k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่า

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน
2. จัดทําแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่สําคัญและโดดเด่น รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนบทบาท หน้าที่ขององค์กรสู่สาธารณะ
4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบและช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ระหว่างเครือข่ายสื่อสารมวลชนและเครือข่ายหัวหน้าประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ
5. ดําเนินการเผยแพร่เอกสารด้านการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารขององค์กรผ่านสื่อต่างๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงาน PR Marketing/งานสื่อสารการตลาดเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่า

ลักษณะงาน

1. จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nrct.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานและตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, งาน pr marketing, งานสื่อสารการตลาด, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม