งานราชการ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 อัตรา

งานราชการ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 อัตรา
05/04/23   |   8.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พยาบาล

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 16,830 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล และยังไม่หมดอายุ
3. มีประสบการณ์ทํางานด้านพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
4. หากเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง เช่น สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาเบื้องต้น) หรือ สาขาเฉพาะทางด้านอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ให้กรอกข้อมูลในใบสมัครข้อ 9)
5. มีความรู้ ความสามารถการพยาบาล ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สุขภาพเป็นอย่างดี
6. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
7. เข้าใจบริบทการดําเนินงานขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
8. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

ลักษณะงาน
1. ให้บริการพยาบาล ปฐมพยาบาล และรักษาโรคเบื้องต้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานพยาบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. บุคลากร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 20,030 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ทดสอบ (Issued Date) จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานได้ดี และใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐานประกอบการทํางาน อาทิ Microsoft Office
4. หากมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

1. วิเคราะห์และจัดทําแผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะยาว
2. ทบทวนหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง
3. วิเคราะห์อัตรากําลังกรณีโยกย้าย ทดแทนระหว่างปี
4. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (SAP)

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. บุคลากร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 20,030 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ทดสอบ (Issued Date) จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงานได้ดี และใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐานประกอบการทํางาน อาทิ Microsoft Office
4. หากมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
2. จัดทําคําสั่งบรรจุแต่งตั้งและบันทึกข้อมูลบุคคลลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (SAP)
3. ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล การสรรหาเชิงรุก และ Onbording

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่งมาที่อีเมล pwarecruitment@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครงานตําแหน่ง............... สังกัด............... (ชี่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร)”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, การประปาส่วนภูมิภาค, พยาบาล, งานทรัพยากรบุคคลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม