งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา
28/04/23   |   2.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. สถาปนิกปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 17,380 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

ลักษณะงาน
1. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกําหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
2. จัดทําแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก จัดทํางบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงาน และให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นตามรูปแบบและรายการที่กําหนด
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทําคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานสถาปนิกเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. มัณฑนากรปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 17,380 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมภายใน หรือทางมัณฑนศิลป์
2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน หรือทางการตกแต่งภายใน

ลักษณะงาน

1. ศึกษา ค้นคว้าทฤษฎี และองค์ความรู้ทางด้านมัณฑนศิลป์ เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินงานด้านมัณฑนศิลป์
2. ออกแบบ ตกแต่ง กําหนดรายการประกอบแบบงานด้านมัณฑนศิลป์ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับงานออกแบบ ตกแต่งด้านมัณฑนศิลป์
4. ดูแลการจัดทําครุภัณฑ์และงานมัณฑนศิลป์ เพื่อให้ได้ผลงานตามรูปแบบรายการที่กําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานมัณฑนากรเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, กรมโยธาธิการและผังเมือง, งานสถาปนิก, งานมัณฑนากร, งานราชการ, หางานราชการติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม