งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

13/06/23   |   7.3k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิปริญญาโท)

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 21,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ เกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรคพิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆ ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ยาชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง และให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม และนิเทศงาน
2. ตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้ดําเนินการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สถานที่ผลิตนําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ในขั้นตอนการพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้ง และใบอนุญาตเพื่อควบคุมกํากับการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิปริญญาตรี)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ เกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรคพิสูจน์ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆ ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ยาชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง และให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม และนิเทศงาน
2. ปฏิบัติงานในคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยทําหน้าที่รับเอกสาร ติดต่อประสานงาน จัดการประชุม ร่างหนังสือเชิญประชุม รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุม วิเคราะห์และติดตามการประเมินผลการประชุม จัดทําบันทึกและสรุปรายงานการประชุม จัดทําเอกสารผลการพิจารณาอนุมัติแก่ผู้เสนอขอรับการประเมิน รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เสนอขอเมื่อครบระยะเวลา หากจําเป็นต้องขยายเวลา ต้องติดตามและนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอต่ออายุ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นายสัตวแพทย์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ การสํารวจโรค การกําจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและกําจัดโรคสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานสัตวแพทย์/สัตวบาลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นักเทคนิคการแพทย์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนําผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตาม การรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกําหนดคุณลักษณะและการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้คําปรึกษา แนะนํา และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กําหนดหลักเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายในและปฏิบัติงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานงานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานงานบัญชี, งานการเงิน/ธนาคารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. นักประชาสัมพันธ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ทางนวัตกรรมการสื่อสาร หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการดําเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การดําเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานงานสื่อสารมวลชน/งานโฆษณาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

8. นักวิเทศสัมพันธ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชามนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับองค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยชํานัญพิเศษต่างๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานงานนำเข้า/ส่งออกเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ จัดทําแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmsc.thaijobjob.com/ คลิกที่หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, งานบริการด้านการแพทย์, สัตวแพทย์/สัตวบาล, งานเทคนิคการแพทย์, งานบัญชี, งานการเงิน/ธนาคาร, งานสื่อสารมวลชน/งานโฆษณา, งานนำเข้า/ส่งออก, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม