งานราชการ กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

19/11/22   |   4.8k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูล ศึกษารายละเอียดของระบบงานและระบบข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนด กระบวนการทํางานของระบบ ประมวลผลระบบงานและระบบข้อมูล ติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประมวลผล ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง สามารถพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Technology ได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์,วิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทํา การทดสอบด้านจิตวิทยาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและข้อมูลอาชีพ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคําปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตําแหน่งงานว่าง ในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ และค่านิยมของบุคคล

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบุคคล/ฝึกอบรมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) 

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยด้านตลาดแรงงาน หรือด้านแรงงาน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ สร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือสําหรับการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล และเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย จัดทํารายงานผลการศึกษา และข้อเสนอแนะการวิจัยด้านแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบุคคล/ฝึกอบรมเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นักวิชาการฝึกอบรม

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานทางด้านการฝึกอบรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมรวมข้อมูลรวมถึงการปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมในงานเกี่ยวข้องด้านแรงงานการวางแผน โครงการปฏิบัติงานและพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน การประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทํางานของแรงงานที่ทํางานในประเทศไทย 

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากรเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก การประมวลผล จัดทําทะเบียนต่างๆ และตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ www.doe.go.th หัวข้อ “งานราชการกรมการจัดหางาน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการจัดหางาน, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์, บุคคล/ฝึกอบรม, วิทยากร, จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม