งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา

งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐานวิชาชีพด้านแก้ไขการได้ยิน หรือด้านแก้ไขการพูดแก่ผู้ใช้บริการผู้ป่วย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติสุข
2. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายที่ไม่ซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทำรายงานทางวิชาการ
3. ติดตาม ประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์ วิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางกายอุปกรณ์ หรือทางเทคนิคกายอุปกรณ์ หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางอุปกรณ์การแพทย์

ลักษณะงาน

1. ศึกษา ค้นคว้า ออกแบบ ประดิษฐ์ ปรับปรุง พัฒนากายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ โดยปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการดําเนินกิจวัตรประจําวันได้
2. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติของงานกายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเทคนิคการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอํานวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร. 0-4423-2066-9 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, งานบริการด้านการแพทย์, งานเทคนิคการแพทย์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม