งานราชการ สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

ลักษณะงาน
1. รวบรวมและช่วยจัดทําเอกสาร ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อจัดทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
2. สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินงานภายในหน่วยงาน
3. ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน
4. ให้บริการด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่วๆ ไป เพื่อไขข้อข้องใจและช่วยตอบคําถามให้แก่ประชาชน
5. ดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงาน PR Marketing/งานสื่อสารการตลาดเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 5 อัตรา

เงินเดือน: 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

ลักษณะงาน

1. จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

ลักษณะงาน

1. ช่วยคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดให้มีการทดสอบ ทดลองงาน ประเมินผลสมรรถนะทางด้านอาชีพ เพื่อวางแผนในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ช่วยจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับบทเรียน
3. ช่วยสอนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคุมผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ปฏิบัติหรือทดลอง ควบคุมเครื่องมือ เครื่องจักร
4. ช่วยประเมินผลระหว่างการพัฒนาฝีมือแรงงานและจบหลักสูตร

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานประกันสังคม, งาน pr marketing/งานสื่อสารการตลาด, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชี, งานทรัพยากรบุคคลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม