งานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

งานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 26 เมษายน พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางการธุรกิจการเกษตร)

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ประสานงาน ประมวลผลและสรุปข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเสนอข้อมูล/เอกสารใช้ประกอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และร่วมจัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระบบงาน พร้อมดำเนินการรายงานผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือด้านการสหกรณ์และภารกิจงานกองแผนงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
3. ร่วมดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ และการติดตามประเมินผลงาน/โครงการในภาพรวมของกรมตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบงานตามภารกิจให้เกิดผลสำเร็จตามแนวทางที่กรมกำหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการสหกรณ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์)

ลักษณะงาน

1. ร่วมศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์
2. ร่วมศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนพัฒนาการสหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. ร่วมดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนาการสหกรณ์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
2. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ
4. ควบคุมการรับส่งแยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร
6. ควบคุมการเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา และค้นหาหนังสือหรือเอกสารทางราชการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมส่งเสริมสหกรณ์, งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร), งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม