งานราชการ สำนักงาน กปร. รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

30/04/23   |   6.5k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2. มีความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
4. เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ลักษณะงาน
ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานคอมพิวเตอร์/ไอที,งานวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานประจำสำนักงาน

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น Microsoft Office และมีความสามารถในการพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
4. เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ลักษณะงาน

รับผิดชอบงานธุรการ ซึ่งได้แก่ งานบริหารทั่วไปของสํานักงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ งานงบประมาณ และการเงิน งานบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดทําทะเบียนเอกสารลับ การรักษาความปลอดภัย การดําเนินการตามแผนป้องกันอัคคีภัย การให้บริการหรือต้อนรับผู้ที่มาติดต่อราชการและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ มีสิทธิสมัครได้หนึ่งตําแหน่งเท่านั้น ขอให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสาร ส่งมาทาง E-mail : personnel.g@rdpd.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงาน กปร., งานคอมพิวเตอร์/ไอที, งานวิศวกรคอมพิวเตอร์, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม