งานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา

25/09/22   |   5.4k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ลักษณะงาน

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า   

ลักษณะงาน

1. ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทํา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ข้อบังคับความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี หรือการเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี เพื่อให้ได้ข้อมูล เอกสาร หรือวิธีการ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. ช่วยปฏิบัติงานด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี โดยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ยกเลิกใบอนุญาตสําหรับสถานปฏิบัติการทางรังสี เพื่อประกอบการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย  

           

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม,วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน,วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร,วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค ทางรังสีวินิจฉัย หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ลักษณะงาน

1. ช่วยปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเก็บและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากล การประเมินปริมาณรังสีเบื้องต้นในสิ่งแวดล้อม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทําคู่มือการดําเนินงาน เพื่อให้การประเมินปริมาณรังสีเบื้องต้นในสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงานและการดําเนินการ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาหรือหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสี                                 3. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและพันธกรณีของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม,วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน,วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร,วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ     

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
2. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทําแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
3. ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดําเนินงานเผยแพร่ กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป,วิจัย/วิเคราะห์(เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร)เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมโลหการ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมระบบควบคุม หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ลักษณะงาน
1. กํากับดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกียวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด              
2. ร่วมดำเนินการตรวจสอบ และประเมินความปลอดภัยทุกระยะของการดําเนินการของเครื่องปฏิกรณ์ตั้งแต่การก่อสร้าง ก่อนเริ่มดําเนินการ การเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู และหลังการเริ่มดําเนินการตลอดจนการรื้อถอนเมื่อเลิกดําเนินการ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการกํากับดูแลความปลอดภัย
3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ เพื่อประกอบการกํากับดูแลความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกร,วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

ลักษณะงาน

1. สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บํารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
2. จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา
3. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรอง ตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ” หรือ https://oap.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ” 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กฎหมาย, วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม, วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน, วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/สื่อสาร, วิทยาศาสตร์/lab/วิจัยพัฒนา, จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป, วิจัย/วิเคราะห์, เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร, วิศวกร, ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม