งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

12/07/23   |   9.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับที่ ก.พ. รับรอง คุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน การประกอบการและการจัดการ การตลาด การบริหารอุตสาหกรรม

ลักษณะงาน

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของงาน
2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
3. จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
4. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานการเงิน/ธนาคาร,งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับที่ ก.พ. รับรอง คุณวุฒิด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน การประกอบการและการจัดการ การตลาด การบริหารอุตสาหกรรม

ลักษณะงาน

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของงาน
2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
3. จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
4. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานการเงิน/ธนาคาร,งานบัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานร่าง โต้ตอบหนังสือ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน แปลเอกสาร การทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคําสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะงานการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
3. ประสานงานเตรียมการจัดประชุม อํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม บันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม
4. ดูแลรับผิดชอบสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคยะลา

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง และสถานที่อื่นๆ ที่กําหนด
2. ดูแล บํารุง รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม และรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
4. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, งานการเงิน/ธนาคาร, งานบัญชี, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม