งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
11/12/23   |   3.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานบริหารทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณทั่วไป งานบริการและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับ-ส่งหนังสือราชการ การลงทะเบียนคุมหนังสือเข้า-ออก การเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ การร่างและโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบสารบรรณที่กําหนดไว้
2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร วิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่อง การลงเวลานัดหมายติดต่อประสานงาน
3. ปฏิบัติการจัดเตรียมการประชุม บันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. ปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ เช่น การควบคุม จัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุสํานักงาน การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจําปี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบพัสดุที่กําหนดไว้
5. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
6. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
7. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนํามาใช้ประโยชน์ต่อไป
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เลขที่ 30/12 หมู่ที่ 4 ตําบลคลองหิน อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 (ในวันเวลาราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม