งานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

10/05/23   |   6.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นิติกร

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1. งานด้านเกี่ยวกับการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. งานด้านการดำเนินการทางวินัย
3. งานด้านการมอบอำนาจ ตรวจร่างกฎหมาย
4. งานจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
5. งานบริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านงานประชุม งานการเงิน และการบริหารจัดการสำนักงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับประชุม ทำเล่มระเบียบวาระการประชุม การบันทึกการประชุม การถอดเทปการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุม การยืมเงินทดรองจ่าย และการเบิกจ่ายเงินในการประชุม
2. รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลในการประชุม โดยการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคล ทีมงานและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลเสนอผู้บริหารสำหรับใช้ในการประชุมและบรรยายต่างๆ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป เช่น งานธุรการฝ่าย งานจัดระบบงาน งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ และงานจัดพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ดำเนินการเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการของผู้บริหาร การยืมเงินทดรองจ่าย การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนจัดทำรายงานการเดินทางและส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-4913, 0-2549-4925

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, งานกฎหมาย, งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม