งานราชการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทุนของกองทุน 1 อัตรา

งานราชการ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทุนของกองทุน 1 อัตรา
11/05/23   |   7.1k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทุนของกองทุน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงาน

1. ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนําส่งเงิน การนําฝากเงิน การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจําวันของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจําปี ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดําเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลังในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนและประจําปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานด้านบัญชีแก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานงานบัญชี,งานการเงิน/ธนาคารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานขนส่งจังหวัดอํานาจเจริญ ที่อยู่เลขที่ 127 หมู่ที่ 2 ถนนอรุณประเสริฐ ตําบลโนนโพธิ์ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4552-4034 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการขนส่งทางบก, งานบัญชี, งานการเงิน/ธนาคารติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม