กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

22/05/22   |   3.1k   |  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําและการดําเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณการเงิน บัญชี รายงานฐานะทางการเงิน งบประมาณรายรับ-รายจ่าย รวมถึงจัดทําเอกสารการยืมเงินทดรองราชการ เงินฎีกา และจัดทําใบสําคัญ หักล้างเงินยืมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี,การเงิน/ธนาคารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นายช่างรังวัด 

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างสํารวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังวัดและงานคํานวณ เพื่อหาระยะ ระดับ มุมพื้นที่ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตําแหน่งต่างๆ จัดทําบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการรังวัด การทําแผนที่ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการรังวัด ด้วยกล้องประมวลผลรวม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรืออากาศยานไร้คนขับ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรโยธา/ก่อสร้าง,สำรวจเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นายช่างเครื่องกล   

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อมประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยคํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน,วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

4. นายช่างเทคนิค   

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยวิศวกรเหมืองแร่ ในการกํากับดูแลการประกอบการเหมืองแร่และการแต่งแร่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบการเหมืองแร่ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการทําเหมืองแร่ การแต่งแร่ การอนุญาต การจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วยในการติดตาม ตรวจสอบกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์,ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

5. นายช่างโยธา   

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่เป็นไม้ ปูน โครงสร้างที่เป็นโลหะ และประมาณราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรโยธา/ก่อสร้าง,โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานขั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นของเครื่องจักรกลขนาดหนัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างยนต์/ช่างกลโรงงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
ศึกษา รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงาน เพื่อนําไปวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน ระบบการประมวลผลข้อมูล และระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้ในหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ กําหนดแนวทางและดําเนินการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคและการทํางานของระบบให้ตรงกับความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและซับซ้อน ประสานการทํางานร่วมกันในโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศต่างๆ โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่ สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์,วิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-28 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 400,000 members
Join Group
 

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, บัญชี, การเงิน/ธนาคาร, วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง, ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน, วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์, โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา, ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์, ช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม