กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

10/05/22   |   1.7k   |  

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน: 17 อัตรา

เงินเดือน: 11,500-12,640 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

2.ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของ
สํานักงาน ก.พ.

ลักษณะงาน
1. สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง          ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ

2.ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับรูปแบบและรายการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

3.ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

4.ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และงานซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด

5.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 

จำนวน: 11 อัตรา

เงินเดือน: 11,500-12,640 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

2.ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

ลักษณะงาน

1.ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

2.ดําเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลองทดสอบสอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะกับการใช้งาน

3.สํารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสําหรับการนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

_____________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต(Internet) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็ปไซต์ของกรมทางหลวงชนบท http://drr.thaijobjob.com หัวข้อ"รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 400,000 members
Join Group
 

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมทางหลวงชนบท, โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา, งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน, ช่างยนต์/ช่างกลโรงงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม