งานราชการ กรมอนามัย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

งานราชการ กรมอนามัย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักเทคนิคการแพทย์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ เก็บ รักษา สิ่งส่งตรวจ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ เพื่อทราบชนิดและปริมาณของสิ่งส่งตรวจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมงานด้านเคมีคลินิก จุลทรรศศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและพันธุศาสตร์ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุวิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
2. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
3. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผน หรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
4. ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานเทคนิคการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. แพทย์แผนไทย

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ลักษณะงาน

1. ให้บริการ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทยขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สำรวจข้อมูล ทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี
3. รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อประกอบการวางแผนการทำงาน หรือจัดทำรายงานทางวิชาการ
4. ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงทางวิชาการด้านแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบริการด้านการแพทย์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. นักทรัพยากรบุคคล

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล หรือสาขาวิชาการรัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2521-6550 ต่อ 303

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, งานเทคนิคการแพทย์, กรมอนามัย, งานบริการด้านการแพทย์, งานทรัพยากรบุคคลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม