สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

20/05/22   |   6.3k   |  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักสื่อสารมวลชน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ภายในหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน
1. ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ทําหน้าที่ ศึกษา จัดเตรียม ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในและการประชาสัมพันธ์ภายนอก ตามที่ได้รับสั่งการหรือได้รับมอบหมาย
3. ทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน หรือแนวทางสําหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
4. ทําหน้าที่เขียนข่าว บทความ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ หรือผลิตสื่อต่าง ๆ สําหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
5. ทําหน้าที่สร้างสรรค์จัดทํากิจกรรม จัดการรณรงค์ จัดนิทรรศการ สําหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
6. ทําหน้าที่ประสานงาน สื่อสัมพันธ์ และวางแผนสื่อ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในสื่อภายใน สื่อภายนอก สื่อมวลชนในและต่างประเทศ สื่อสังคมออนไลน์ สําหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
7. รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูล สําหรับการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของข่าวสาร ภาพลักษณ์ ใช้สําหรับดําเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
8. ติดตามและสํารวจความคิดเห็น ภาพลักษณ์ ที่มีต่อองค์กร หรือ ประเด็น หรือ วาระทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร บุคคลากร เพื่อนํามาเป็นข้อมูลดําเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
9. ทําหน้าที่กําหนด ควบคุม ทิศทาง ข้อมูลข่าวสาร ภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
10. ทําหน้าที่ชี้แจง เอกสาร ข่าวสาร คําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ข้าราชการตํารวจ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการเพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับสั่งการหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานหรือโครงการต่างๆ ของกองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
13. ประสานการทํางานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
14. ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
15. ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการตํารวจ ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆเพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง 

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานสื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอํานวยการกองสารนิเทศ อาคาร 5 ชั้น 12 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร 02 205 1005 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 400,000 members
Join Group
 

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม