กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
13/07/22   |   2.2k   |  

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการพาณิชย์

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์

ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบคําร้องหรือคําขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการค้า การกําหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานพาณิชย์ต่างๆ
3. สํารวจ ติดตาม ประมวลข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้า ราคาสินค้า ภาวการณ์ผลิต การตลาด
4. ศึกษาและวิเคราะห์กฎ หลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงทางการค้าและเข้าร่วมประชุมเจรจาตามความตกลงการค้าเสรีในกรอบต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศคู่ค้า เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบสินค้า รวมถึงการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของถิ่นกําเนิดสินค้า ตลอดจนกระบวนการผลิตสินค้าหรือการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องก่อนออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี, กฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นิติกร

จำนวน: 3 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาวินิจฉัยตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งและนิติกรรมสัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและดําเนินการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ตรวจพิจารณา ยกร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งและนิติกรรมสัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและดำเนินงานด้านพัฒนากฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การเผยแพร่กฎหมายและกฎเกณฑ์ ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย การบังคับคดีตามคําพิพากษา การบังคับตามคําสั่งทางปกครอง งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และงานคดีอื่นๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

3. นักคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

1. วิเคราะห์ ดูแลบริหารจัดการ สร้าง พัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษาเว็บไซต์
2. ใช้โปรแกรมประเภทกราฟฟิกดีไซน์ได้ เช่น โปรแกรม Photo Shop, Flash เพื่อออกแบบตกแต่งรูปภาพ จัดทํากราฟฟิก และแบนเนอร์ของเว็บไซต์
3. ใช้งานโปรแกรมมัลติมีเดียได้ เพื่อจัดทํามัลติมีเดีย หรือตัดต่อมัลติมีเดีย
4. เขียนโปรแกรมในแบบ Web Application เช่น ภาษา ASP และ PHP
5. ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายและงานด้านอื่นๆ ได้ เช่น สามารถกําหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเตรียมดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมของกรมฯ
6. กํากับดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
7. จัดทําคู่มือ/เอกสารต่างๆ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

4. พนักงานธุรการ

จำนวน: 4 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียบ ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกและราบรื่น
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนําไปเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs updatae, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการค้าต่างประเทศ, บัญชี, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์, จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป, กฎหมายติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม