จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิเทศสัมพันธ์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
3. มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน โดยควรจะมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดง อาทิ ผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน หรือ ผลสอบ TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้ Internet และการประชุมทางระบบออนไลน์ เป็นต้น

ลักษณะงาน
1. โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2. การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการประชุม ความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด
3. จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ
4.  การวางแผนการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. การติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกิจการชายแดนและอาเซียนของจังหวัด
6. การปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานด้านวิเทศสัมพันธ์อื่นๆ หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้ Internet และการประชุมทางระบบออนไลน์ เป็นต้น

ลักษณะงาน

1. จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
3. จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน     
4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการวับ - จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
6. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี, การเงินเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112-705 ระหว่างวันที่ 2 -10 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) หรือยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ระหว่างวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 400,000 members
Join Group
 

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, จังหวัดเชียงใหม่, บัญชี, การเงินติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม