งานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

งานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา
29/09/22   |   1.7k   |  

งานราชการ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยําและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
4. เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เขียนชุดคําสั่งทดสอบความถูกต้องของคําสั่งแก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์, ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร, วิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมศาสตร์
2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงาน
1. สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบคํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมประกอบอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านการปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดําเนินงาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2. จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและการใช้น้ำประปา เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดมาตรการด้านพลังงานและการใช้น้ำ
3. จัดเก็บข้อมูล แบบแปลน ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4. จัดเก็บข้อมูลการบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร รวมถึงการปรับปรุงแบบประกอบอาคาร แบบไฟฟ้า แบบประปาให้เป็นปัจจุบัน
5. กํากับ ควบคุม ดูแล การดําเนินงานของผู้รับจ้างดูแลบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ข้อกําหนด และความปลอดภัย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงาน
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารข้อสนเทศ และองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้บริการผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส
2. พัฒนาและออกแบบช่องทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดําเนินการ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะงานด้านสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและความต้องการของหน่วยงาน
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยประเมินผลข้อมูล และการดําเนินงานติดตามตรวจสอบการให้บริการข้อมูล เพื่อใช้ประกอบแนวทางในการประมวลผล การปรับปรุงนโยบาย แผนมาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. นําเข้า แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลผ่านช่องทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมเชิงดิจิทัลในเว็บเพจ เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์, ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร, วิศวกรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://deqp.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์/it/โปรแกรมเมอร์, วิศวกร, ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสารติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม