กรมราชทัณฑ์ รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 140 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 140 อัตรา
17/06/22   |   982   |  

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 140 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

จำนวน: 140 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจํานวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร 

3. ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  

ลักษณะงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับด้านทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติ และดําเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของทางราชการ
2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดําเนินงานทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติในเรือนจําและสถานที่ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการที่กําหนด 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํามาตรฐานหลักสูตร กิจกรรม และคุณสมบัติผู้ต้องขังตลอดจนจัดการศึกษา อบรม พัฒนาพฤตินิสัย พัฒนาจิตใจ และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เพื่อการบําบัดฟื้นฟูหรือแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 
4. ดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสถิติผู้ต้องขัง เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน
5. ดําเนินการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงกรณีผู้ต้องขังกระทําผิดวินัย และเสนอแนะการลงโทษทางวินัยดังกล่าว 

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็ปไซต์ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ "การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมราชทัณฑ์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม