กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 57 อัตรา

05/08/22   |   1.7k   |  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 30 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน
1. รวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. ร่วมวิเคราะห์ และให้คําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ การจัดทําระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติและบริบทแวดล้อมของพื้นที่
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้  

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป, วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. นิติกร

จำนวน: 6 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพื่อประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคดีและนิติกรรมสัญญาในส่วนของการดําเนินการในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับกรม คดีของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ซึ่งปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่การดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการดําเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
2. รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง ที่รับผิดชอบและการดําเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรมรวมทั้งการให้ความเห็นเบื้องต้นในข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงในการดําเนินการที่เกี่ยวกับคดีปกครองและการดําเนินการทางนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกรม เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด รวมทั้งเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. ช่วยให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะตอบข้อหารือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ตีความกฎหมายเบื้องต้นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานกฎหมายเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 21 อัตรา

เงินเดือน: 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

ลักษณะงาน

1. จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทํางบประมาณประจําปีของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด                                     
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน และเอกสารทางการเงินในการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในการใช้งบกลางและเงินทดรองราชการ รวมทั้งใบสําคัญการขอโอนเงินชดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. รวบรวมและจัดเก็บรักษาเอกสารและใบสําคัญทางการเงินและเอกสารในการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อการใช้งานและการค้นหาที่ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้นและอ้างอิง
5. ดําเนินการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ - จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีประสิทธิภาพและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานการเงิน-ธนาคาร, บัญชีเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป, กฎหมาย, การเงิน-ธนาคาร, วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป, บัญชีติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม